Dezvoltarea unei tehnologii de obținere de biofertilizanți de origine microbiană

Rezumatul proiectului

Proiectul de față se aliniază noilor tendințe la nivel european în ceea ce privește introducerea pe piața locală a fertilizanților biologici autohtoni.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea, obținerea și testarea unui biofertilizant de origine bacteriană pentru o mai bună asimilare a nutrientilor și stimularea cresterii plantelor.

Noutatea proiectului derivă, în principal, din consorțiul bacterian vizat a fi obținut, care va include tulpini izolate din surse autohtone. Aceste tulpini vor fi caracterizate atât in vitro cât și molecular în ceea ce privește potențialul biofertilizant. Optimizarea tehnologiei de obținere a biofertilizantului pe bază de resurse regenerabile constituie un alt criteriu de noutate a proiectului, ceea ce contribuie la dezvoltarea economiei circulare.

Un caracter inovator îl constituie dezvoltarea unei aplicații software de monitorizare de la distanță în timp real a procesului tehnologic la nivel de bioreactor.

Experimentările demonstrative prin testarea in vivo pe plante horticole atât la nivel de laborator cât și în miniseră în condiții controlate va evidenția eficiența utilizării noului produs.

Ca element de noutatea, se propune condiționarea prin liofilizare a produsului care va conține 3 tulpini bacteriene valoroase cu efect sinergic.

Încadrarea proiectului în tematica științifică a universității

Proiectul are o abordare interdisciplinară (microbiologie, biologie moleculară, bioinformatică, programare software, horticultură, protecția mediului), fiind relevant pentru următoarele direcții de cercetare, conform STRATEGIEI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ŞI INOVĂRII 2021 - 2027 a USAMV București: 9. Bioeconomia și economia circulară; 10. Produse, procese și tehnologii eco-inovative în cultura plantelor și în creșterea animalelor ; 13. Siguranța și securitatea alimentară.

Prezentul proiect este un proiect ambițios elaborat pe baza rezultatelor preliminare promițătoare obținute de către unii membrii ai prezentei echipe de proiect, dar care necesită finanțare pentru a fi continuate.

Ca prim element inovator, această cercetare va fi orientată către obținerea unui produs biofertilizant complex liofilizat (denumire propusă: BACTERFERTIL BRP), pe baza a 3 tulpini bacteriene autohtone valoroase din genurile Bacillus-Rhizobium-Pseudomonas, cu acțiune biostimulatoare asupra plantelor, astfel încât cercetarea românească să se alinieze la noile tendințe europene, conform Regulamentului Uniunii Europene 1009/2019.

În cadrul proiectului, un alt obiectiv urmărit este utilizarea resurselor regenerabile pentru obținerea biofertilizanților microbieni, prin valorificarea materiilor prime reziduale care rezultă din industria prelucrării sfeclei de zahăr, așa cum este melasa – valorificată ca sursă de carbon și a deșeurilor rezultate din procesele de vinificație – valorificate atât ca sursă de carbon, cât și de azot, ceea ce contribuie la dezvoltarea economiei circulare.

Cel de-al treilea caracter inovator este corelat cu aptitudinile directorului de proiect și constă în crearea unei aplicații software pentru PC și cu o variantă pentru dispozitive mobile de monitorizare de la distanță, în timp real, a proceselor fermentative la nivel de bioreactor.

Modul de valorificare a rezultatelor proiectului

Diseminarea rezultatelor se va realiza pe tot parcursul derulării proiectului și ulterior

În funcție de rezultatele obținute, estimăm:

(i) depunerea unei cereri de brevet privind obținerea unui biofertilizant bacterian, Directorul de proiect având calitatea de prim autor;

(ii) publicarea a minim trei articole in extenso în reviste ISI Emerging Sources Citation Index/ ISI Proceedings (Scientific Papers Series B. Horticulture; Scientific Papers. Series A. Agronomy; Bulletin of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, AgroLife; The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati Fascicle VI-Food Technology etc.), Directorul de proiect sau membrii echipei având calitatea de prim autor;

(iii) prezentarea rezultatelor la simpozioane/conferințe internaționale de profil cum ar fi International Conference "​Agriculture for Life, Life for Agriculture" (USAMV București), International Conference on Agriculture and Horticulture - ICAH (Istanbul, Turcia) etc ;

(iv) crearea, menținerea și actualizarea website-ului proiectului - furnizarea de informații referitoare la echipă, la obiectivele și activitățile proiectului, evoluția rezultatelor și rapoarte.